Program național de formare – lista admisilor

Direcția pentru sport și tineret IAȘI- DJST IAȘI, organizează,în cadrul proiectului “Program național de formare“ în luna septembrie, activitatea de selecție a 25 de tineri, pentru a participa, în luna octombrie/noiembrie la cursul acreditat de educație complementară în domeniul competențelor antreprenoriale.

 

Condiții de participare :

 • să fie cetățean român cu domiciliul stabil în România (domiciliul stabil în județul în care aplică

sau flotant, certificate cu acte doveditoare);

 • să dețină act de identitate în perioada de valabilitate sau act de identitate cu viză de flotant (viza

de stabilire a reședinței);

– să aibă vârsta cuprinsă între 18- 35 ani și să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;

– Să depună documentele necesare înscrierii între 11-18 septembrie 2017; orele 1500.

 

 

Documente necesare în vederea participării la selecție :

 1. a) scrisoarea de intenție, (600- 1000 de cuvinte) :

a.1) Reguli generale de redactare

 • Format ,A’4
 • Margini de2,5 cm
 • Font: Times New Roman; Font Size: 12 puncte;
 • Text scris la un rând;
 • Aliniere paragrafe folosind opțiunea „stânga-dreapta” (justify);
 • Respectarea normelor ortografice, ortoepice și de punctuație ale limbii române, folosirea

semnelor diacritice proprii limbii române;

 • Pagini numerotate;
 • Nume trecut pe prima pagină ,, în partea de sus, dreapta;
 • Semnarea și datarea pe ultima pagină.
 1. b) actul de identitate, în copie conform cu originalul și viza de flotant, după, caz.
 2. c) diploma de bacalaureat, în copie conform cu originalul.

 

Nedepunerea unuia dintre documentele precizate la punctul 5, literele a)- c) duce la descalificarea

aplicantului.

 

Înscrierea aplicanților

Se face prin poșta electronică la adresa de email: djst.iasi@mts.ro

Documentele vor fi scanate în ordinea prezentată la punctul Documente necesare în vederea participării la selecție în format PDF multiple pages întrun singur document, iar la câmpul – subiect se va trece numele și prenumele aplicantului.

 

Criterii de selecție a aplicanților:

Criterii de eligibilitate, eliminatorii

 • Vârstă, studii, domiciliu – cumulativ :
 1. a) vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani, la data aplicării-obligatoriu;
 2. b) absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat- obligatoriu
 3. c) domiciliul, conform actului de identitate, în județul în care aplică, sau viza de flotant-obligatoriu
 • Documente solicitate:
 1. a) documentele trebuie să fie transmise în perioada de înscriere – se vor lua în considerare doar aplicațiile care au fost depuse pând la data și ora menționate în anunțul de participare la;
 2. b) documentele trebuie să fie lizibile;
 3. c) scrisorile de intenție care se aseamănă sau sunt identice vor atrage după sine descalificarea aplicanților;

 

Criterii de evaluare p ebază de punctaj:

 1. a) punctaj maxim: 100 puncte;
 2. b) punctaj minim pentru a fi selectat: 50 puncte;
 3. c) admiterea se face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut ; in situația în care doi sau mai mulți aplicanți se situează pe ultimul lor, la punctaj egal, va fi selectat cel care a transmis primul documentele – în cazul în care un aplicant selectat renunță sau nu poate participa la curs din motive obiective, acesta este înlocuit cu un aplicant din lista de rezerve;
 4. d) scrisorile de intenție care nu respectă regulile generale de redactare prevăzute la punctul 5, alin. (5.1),litera al), vor fi depunctate.

 

Scrisoatea de intenție, trebuie să conțină:

 1. a) Motivația aplicantului privind participarea la curs – maximum 40 puncte
 2. b) Rezultate așteptate – maximum 30 puncte
 3. c) Continuitatea după finalizarea cursului (prezentare succintă a modului în care se vor pune în practică cele învățate) – maximum 30 puncte.

 

Calendarul de selecție este:

4 septembrie- apariția anunțului de participare pe site-ul DJST, MTS și pe rețelele de socializare. În situația în care o direcție nu are site sau acesta nu funcționează se vor transmite e-mailuri la colaboratori și se va face obligatoriu promovarea pe rețelele de socializare;

11-18 septembrie 2017- depunerea aplicațiilor; orele 1500.

19 – 20 septembrie 2017- analiza aplicațiilor;

21 septembrie afișarea rezultatelor (la nivel național pe site-ul DJST, excepție municipiul București și județul Ilfov pentru care selecția se va realiza de către Ministerul Tineretului și Sportului- MTS și rezultatele se vor publica pe site-ul MTS);

22 septembrie 2017 – depunerea contestațiilor (acestea se depun pe adresa programe.tineret@mts.ro);

25 – 26  septembrie 2017- analiza contestațiilor;

27 septembrie 2017 afișarea rezultatelor contestațiilor pe site-ul MTS și publicarea rezultatelor finale pe site-urile direcțiilor și  pe site-ul MTS, după caz.

 

LISTA-ADMIȘILOR-PENTRU-CURSUL-DE-FORMARE

Comments are closed.